Všeobecné obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, spolu se všemi ostatními smluvními dokumenty, zejména Dodacími, platebními a storno podmínkami a Reklamačními podmínkami, vymezují obsah smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem.
1. Vymezení základních pojmů
1.1 Objednatel je fyzická osoba nebo právnická osoba vstupující do smluvního vztahu s Poskytovatelem. Objednatel se zavazuje uvést své informace pravdivě. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud se bude domnívat, že informace v objednávce byly nepravdivě uvedeny.
1.2 Poskytovatel je Mgr. Michaela Bondy, Veselíčko 1064, Brušperk, 739 44, IČ: 68316992, email: ordinace@klinickapsycholozka.cz, telefon: +420 608 959 030
1.3 Objednávka je dokument, který buď samostatně, nebo s jinými smluvními dokumenty, vymezuje obsah smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovatel potvrzuje souhlas s těmito VOP a přebírá na sebe práva a povinnosti, které mu z nich vyplývají. Objednatel projevuje souhlas s vytvořenou online objednávkou formou úhrady objednávky.
1.4 Důvěrnou informací se rozumí jakákoliv informace o Objednateli, kterou se Poskytovatel dozví v souvislosti s naplněním předmětu uzavřené smlouvy, která není veřejně přístupná a není určena třetím osobám.
2. Předmět smluvního vztahu
2.1 Předmětem smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem je poskytování služeb Poskytovatelem vždy specifikovaných v elektronické objednávce na webu Poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů a to za platnosti těchto VOP.
2.2 O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.
3. Objednávání poskytovaných služeb, resp. produktů Poskytovatele
3.1 Objednatel má právo objednat si služby, případně produkty nacházející se v aktuální nabídce Poskytovatele, a to za podmínek uvedených v těchto VOP a u dané služby nebo produktu.
3.2 Služba, poskytovaná Poskytovatelem, se považuje za objednanou vytvořením online objednávky na webu služby Objednatelem.
3.3 Elektronická objednávka odevzdaná Poskytovateli je závazná a lze ji měnit elektronickou nebo písemnou dohodou smluvních stran.
3.4 Objednávka a nákup služeb se řídí Dodacími, platebními a storno podmínkami a Reklamačními podmínkami.
3.5 Smlouva je uzavřena okamžikem uhrazení ceny služby. Pokud by k uhrazení ceny služby v době splatnosti nedošlo, vyhrazuje si Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a uplatnit ustanovení v Dodacích, platebních a storno podmínkách.
4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Práva a povinnosti Objednatele:
4.1.1 Odesláním objednávky se Objednatel zavazuje zaplatit cenu objednaných a poskytnutých služeb a respektovat při tom ustanovaní Dodacích, platebních a storno podmínek.
4.1.2 Objednatel je povinen na žádost Poskytovatele poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost při poskytování služeb, o kterou Poskytovatel Objednatele požádá.
4.1.3 Objednatel odevzdáním elektronické objednávky Poskytovateli dává Poskytovateli souhlas na zasíláním informačních a notifikačních e-mailů a SMS souvisejících s poskytovanými službami na kontakty uvedené Objednatelem, a to podle uvážení Poskytovatele.
4.2 Práva a povinnosti poskytovatele:
4.2.1 Poskytovatel je povinen v souladu s objednávkou, případně v souladu s jinými dokumenty vymezujícími obsah smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem za platnosti těchto VOP, poskytnout Objednateli služby v dohodnutém rozsahu a v kvalitě, jakou si objednaná služba vyžaduje.
4.2.2 Poskytovatel se zavazuje, že bude uchovávat v tajnosti a chránit před zveřejněním důvěrné informace charakterizované v bodě 1.4 těchto VOP, které se dozvěděl o Objednateli při naplnění předmětu smluvního vztahu, ledaže mu Objednatel dal na zpřístupnění těchto informací třetím osobám písemný souhlas. V případě udělení písemného souhlasu podle tohoto článku VOP, nezodpovídá Poskytovatel za jejich další zveřejnění. Poskytovatel je zavázán předmětné informace uchovávat v tajnosti jen za předpokladu, že se dozví, že jde o důvěrné informace podle bodu 1.4 VOP. Uvedený zákaz se netýká zpřístupňování důvěrných informací zaměstnancem nebo jiným spolupracovníkem poskytovatele nebo dodavatelem poskytovatele, kterým je v nezbytné míře poskytne za účelem plnění smluvního závazku.
4.2.3 Poskytovatel nezodpovídá za přerušení resp. omezení dodávky resp. chodu poskytovaných služeb v případě, že přerušení nezavinil.
4.2.4 Poskytovatel prohlašuje, že jakékoliv datové soubory, které jsou předmětem smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem, chrání přiměřeně ve smyslu požadavků zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, podrobně uvedených v Ochraně osobních údajů.
4.2.5 V případě, že na straně Poskytovatele došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby na webu nebo v průběhu objednávání, není povinen službu poskytnout za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.
5. Doba trvání a ukončení smluvního vztahu
5.1 Smluvní vztah Poskytovatele s Objednatelem trvá po dobu uvedenou v elektronické objednávce.
5.2 Smluvní vztah je uzavřený na dobu určitou.
5.2.1 Smluvní vztah uzavřený na dobu určitou se uzavírá na období uvedené v elektronické objednávce.
6. Platební metody
Online platby pro nás zajišťuje platební brána společnosti ComGate Payments, a.s., licencované platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Kontakt pro případné dotazy je:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
6.2 Platba bankovním převodem - okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.
7. Závěrečná ustanovení
7.1 Odesláním elektronické objednávky smluvní strany potvrzují, že si tyto VOP zveřejněné na webu služby, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky, přečetly a jejich obsahu plně porozuměly.
7.2 Smluvní strany odesláním objednávky potvrzují, že do smluvního vztahu vstoupily na základě svobodné a vážné vůle, žádná ze stran nejednala v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, informace uvedené v písemné objednávce jako i tyto VOP a souvisejácí Dodací, platební a storno podmínky a Reklamační podmínky si řádně přečetly, porozuměly jejich obsahu a jednotlivým pojmům, řádně si vysvětlily význam jednotlivých pojmů a porozuměly jim.
7.3 Poskytovatel si vyhrazuje měnit tyto VOP kdykoliv.
7.4 Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.12.2023